JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.13 Overlopende passiva

2.13 Overlopende passiva

Specificatie overlopende passiva

Specificatie vooruitontvangen bedragen (die ten bate van volgende begrotingsjaren komen)

Specificatie Verplichtingen (die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume).

Verloopoverzicht specifiek ontvangen voorschotten Rijk en Provincie (voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: Europese overheidslichamen, Het Rijk & Overige Nederlandse overheidslichamen)

ga terug