JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.6 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.6 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie vorderingen op openbare lichamen

Specificatie rekening-courantverhouding met het Rijk

Specificatie overige vorderingen

ga terug