JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.12 Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2.12 Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Specificatie banksaldi (schuld)

Specificatie overige schulden aan publiekrechterlijke lichamen

Specificatie overige schulden aan derden

ga terug