JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.9 Eigen vermogen

2.9 Eigen vermogen

Specificatie eigen vermogen

In de mutaties van de algemene reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten
opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.

Verloopstaat eigen vermogen

ga terug