JAARSTUKKEN 2018

Educatie

Het principe van wijksturing is ook voor het programma Educatie leidend. De geformuleerde ambities bieden houvast aan de teams Leefomgeving bij invulling van het educatieve aanbod in de wijken, afgestemd op de behoeften van wijkbewoners. Arnhem heeft het ontwikkelrecht voor peuters vanaf 2 jaar gerealiseerd en streeft naar passend onderwijs zo dicht mogelijk bij huis. Ingezet wordt op het bestrijden van taalachterstanden en voortijdige schooluitval. Dit in nauwe samenwerking met wijkteams, scholen en andere wijkvoorzieningen. Een bovenwettelijk onderwijsaanbod wordt samen met onderwijspartners ingevuld: schoolzwemmen en natuureducatie. Volwasseneneducatie richt zich samen met de regiogemeenten in belangrijke mate op het tegengaan van laaggeletterdheid.

Lasten

Begroot € 34.010
Gerealiseerd € 36.126
Verschil € -2.116
ga terug