JAARSTUKKEN 2018

Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

A.
AIVD -   Asielzoekerscentra
APV – Algemene Plaatselijke Verordening
AR – Algemene Reserve
ASV – Algemene Subsidieverordening Arnhem
AWB – Algemene Wet bestuursrecht
AWBZ – Algemene Wet bijzondere ziektekosten
AZC - Asielzoekerscentra

B.
B&W – Burgemeester & Wethouders
BBV – Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BGB – Buiten Gewoon Beter
BNG – Bank Nederlandse Gemeenten
Boom – Budgetondersteuning op Maat
BR – Bestemmingsreserve
BUIG – Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV – Besloten Vennootschap
BVO - Bedrijfsvoeringsorganisatie

C.
CAO – Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS – Centraal Bureau voor de Statistiek
COELO – Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPI - Consumentenprijsindex
CROW – Netwerk waar gemeentelijke professionals kennis etc uitwisselen over openbare ruimte
CSA – Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek
CPB – Centraal Plan Bureau

D.
DB – Dagelijks Bestuur
DVO – Dienstverleningsovereenkomst

E.
ESF - Europees Sociaal Fonds
EV – Eigen Vermogen
EN – Europese Norm
EMU – Economische en Monetaire Unie

F.
FIDO – Financiering Decentrale Overheden
FJP – Financiële Jaarrapportage Projecten
FTE – fulltime-equivalent (formatieplaats)

G.
GGZ - Geestelijke gezondheidszorg
GO – Georganiseerd Overleg
GR – Gemeenschappelijke Regeling
GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan
G40 - Netwerk van 40 (middel)grote steden

H.
HAN - Hogeschool Arnhem Nijmegen
HHT - Huishoudelijkehulp toelage

I.
ICT – Informatie- en communicatietechnologie
IHP - Integraal Huisvestingsplan
IND - Immigratie- en Naturalisatiedienst
I-VRI- Intelligente Verkeersregelinstallatie

J.
JGZ – Jeugdgezondheidszorg
JOGG – Jongeren Op Gezond Gewicht

M.
MBO – Middelbaar beroepsonderwijs
MFC – Multi Functioneel Centrum
MIP –  Meerjareninvesteringsplan
MJPB – Meerjarenprogrammabegroting
MDP - Meldpunt discriminatie en pesten

N.
NCTV - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NEN – Nederlandse Norm
NV – Naamloze Vennootschap

O.
OAB - Onderwijsachterstandenbeleid
OAT – Ondergronds Afval Transport
ODRA – Omgevingsdienst Regio Arnhem
OCW – Ministerie Onderwijs Cultuur en Wetenschap
OGGz – Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM - Openbaar Ministerie
OR – Openbare Ruimte
OV – Openbaar Vervoer
OZB – Onroerend Zaak Belasting

P.
P&O – Personeel & Organisatie
PBA - Platform Binnenstad Arnhem
PFO - Portefeuillehoudersoverleg
PGB - Persoonsgebondenbudget
PMD - Plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons
PO – Primair onderwijs

R.
RBL - Regionaal Bureau Leerlingzaken
RIEC – Regionaal Informatie en Expertise Centrum
RKV – Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg
RMC – Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
ROC – Regionaal opleidingscentrum

S.
SO – speciaal onderwijs
SW – Sociale Werkvoorziening
SWT - Sociale wijkteams
SWOA – Stichting Welzijn Ouderen Arnhem
SZW – Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U.
UWV – Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

V.
VGGM – Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
VMBO – Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Vpb - Vennootschapsbelasting
VNG – Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO – Voortgezet Onderwijs
VRI – Verkeersregeling installatie
VSO – Voortgezet Speciaal Onderwijs
Vsv – Voortijdig schoolverlaten
VV - Vreemd vermogen
VVE – Voor- en vroegschoolse educatie
VWO – Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
VWS – Volksgezondheid welzijn en sport

W.
Wabo – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wbb – Wet bodembescherming
Wet hof – Wet houdbare overheidsfinanciën
WGR – Wet gemeenschappelijke regelingen
Wgs - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wlz - Wet langdurige zorg
Wmo – Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ – Wet waardering onroerende zaken
Wrp - Wet regulering prostitutie en misstanden in de seksbranche
Wsp - Werkgeversservicepunt
Wsw – Wet sociale werkvoorziening
WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WUR - Wageningen University & Research

Z.
ZVW -  Zorgverzekeringswet
Zzp - Zelfstandige zonder personeel

ga terug