JAARSTUKKEN 2018

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Arnhem richt zich op een sterkere deelname - waar mogelijk geheel op eigen kracht - van alle inwoners aan de samenleving. De wijkgerichte werkwijze is in 2018 verder geïmplementeerd met de focus op een samenhangend aanbod om doorbraak naar werk en meer financiële zelfredzaamheid te bevorderen. De wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Arnhem zet in op preventie en vroegsignalering (Vroeg-Eropaf- benadering) en waar nodig waar mogelijk met maatwerkvoorzieningen in de wijk. Het bevorderen van (arbeids)participatie en onderlinge redzaamheid in een wijk wordt steeds meer in samenhang met de wijkprogramma's uitgewerkt. Hierbij spelen burgerinitiatieven, ondersteuning mantelzorg, informele zorg en (vrijwilligers)werk een belangrijke rol om te komen tot een inclusieve samenleving.

Lasten

Begroot € 225.733
Gerealiseerd € 234.244
Verschil € -8.511
ga terug