JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.5 Voorraden

2.5 Voorraden

Specificatie voorraad

Specificatie onderhanden werk

Verloop grondexploitatie

Verklaring saldo grondexploitatie

Verklaring saldo overig onderhanden werk

Nadelige resultaten
Jaarlijks worden de resultaten van alle projecten doorgerekend. Indien deze doorrekening tot een nadelig resultaat leidt en er geen andere compenserende maatregelen in het project getroffen kunnen worden, wordt daartoe een voorziening ingesteld of de bestaande voorziening verhoogd.
Verliezen bij afsluiting van projecten, naast reeds getroffen voorzieningen, komen ten laste van het resultaat van het boekjaar.

Specificatie gereed product en handelsgoederen

ga terug