JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Het budgetrecht is een recht dat de raad toekomt. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met de vaststelling van de begroting geeft de raad het college deze toestemming. Begrotingsrechtmatigheid houdt in dat de financiële beheershandelingen bij de gemeente binnen de begroting dienen te passen. Begrotingsoverschrijdingen die niet bij de raad bekend zijn, beschouwt de accountant als onrechtmatig. Derhalve legt het college aan de raad daarom deze overschrijdingen voor. Formeel is het voldoende alleen de overschrijdingen aan de lastenkant te laten vaststellen om deze alsnog als rechtmatig te laten beschouwen.
Na instemming van de raad met deze overschrijdingen is formeel geen sprake meer van "overschrijdingen" en geen begrotingsonrechtmatigheid in het kader van de controleverklaring. Hieraan zijn twee voorwaarden verbonden, conform het Besluit controle accountantscontrole decentrale overheid (Bado):

 1. het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven, binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven en die nog dienen te worden geautoriseerd;
 2. de overschrijdingen worden goed herkenbaar in de jaarrekening opgenomen, passend binnen de aanbevelingen in de Kadernota Begrotingsrechtmatigheid van de Commissie BBV. Daarin worden de overschrijdingen in enkele categorieën ingedeeld, die ondanks de overschrijding gewoon als rechtmatig bestempeld, mits goed toegelicht in de jaarrekening. Dat gaat om:
  1. compensatie door direct gerelateerde opbrengsten;
  2. passend binnen bestaand beleid;
  3. open einde regeling;
  4. overig.

De onderstaande tabel omvat een overzicht van alle afwijkingen in de lasten tussen de definitieve begroting 2018 en de rekening 2018.

Hieronder wordt in het kort ingegaan op de aard van de overschrijding. Voor de verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel 'Financiën per programma' dat in het jaarverslag voor elk programma is opgenomen.

De nadelige afwijkingen per programma worden in de volgende categorieën geplaatst.

1. Compensatie door direct gerelateerde opbrengsten

 • R3: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten op Economie.
 • R4: Het nadeel op de lasten wordt binnen dit programma gecompenseerd door ook extra baten vanuit de rijksmiddelen Educatie.
 • R5: Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door extra onderhoud aan sport- en cultuuraccommodatie. Dat extra onderhoud wordt deels doorbelast aan de gebruikers en deels geëgaliseerd door een onttrekking vanuit de BR Vastgoed die daarvoor is bedoeld.
 • R7: Het nadeel op de lasten wordt veroorzaakt door extra kosten voor vergunningverlening, toezicht en advies hoger. Hiertegenover staan ook extra legesinkomsten.
 • R9: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft doorbelaste uren, huisvesting en ICT kosten die ook als bate verantwoord zijn.

2. Passend binnen bestaand beleid

 • R6, W2, W3, W5 t/m W8: Het nadeel op de lasten van deze programma's wordt veroorzaakt door posten die in 2018 bij de raad onder de aandacht zijn geweest, namelijk de tekorten op het gedecentraliseerde sociale domein, veroorzaakt door de forse stijging in de inzet van begeleiding. Het grootste deel van de tekorten wordt geëgaliseerd via de BR Noodfonds die daarvoor is bedoeld.
 • R9: Het nadeel op de lasten van dit programma betreft een tegenvallende uitkering uit de decembercirculaire en een nadeel op De Connectie als gevolg van de informatieveiligheidsonderzoek en een CAO verhoging.

3. Open einde regeling
NVT

4. Overig
NVT

ga terug