JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

In 2018 is een nadelig totaal van saldo van baten en lasten gerealiseerd van € 1,9 miljoen. Vervolgens is voor een bedrag van € 1,0 miljoen aan de reserves toegevoegd ten opzichte van de begroting. Uiteindelijk resteert een nadelig gerealiseerd resultaat van € 0,9 miljoen dat zal worden verrekend met de Algemene Reserve.

Overzicht van baten en lasten

Specificatie voor- en nadelen
Voor de gedetailleerde toelichting op de onderstaande voor- en nadelen wordt verwezen naar de afzonderlijke programmateksten in het jaarverslag. Bij elk programma staan de financiën vermeld in het onderdeel 'Wat heeft het gekost'.

 

ga terug