JAARSTUKKEN 2018

Circulair Arnhem

Wat hebben we gedaan

New energy made in Arnhem (NEMiA)
De doelen NEMiA worden in een aparte rapportage gemonitord, zoals afgesproken bij de vaststelling van het programmaplan in september 2015. De meest recente rapportage is in juli 2017 aan de raad aangeboden. De volgende rapportage wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2019. Hieronder staan de activiteiten en resultaten uit 2018.

Energie- en milieutechnologie
Het versterken van het Arnhemse energiecluster in het kader van Hotspot Energy Arnhem was in 2018 volop in ontwikkeling. Er is een plan van aanpak geschreven om nieuwe energiegerelateerde bedrijven naar Arnhem te trekken met daarin de focus op waterstof, ict/ smartgrids en energieopslag. Om opstartende energiebedrijven te stimuleren is bijgedragen aan het incubatorprogramma Generation E en is in samenwerking met het bedrijfsleven een Energy Scale up challenge gefinancierd. Daarnaast is gestart met de aanpak om van Industriepark Kleefswaard, Arnhems Buiten en de campussen HAN/Van HAL Larenstein aantrekkelijke kennis-en werklocaties te maken op het gebied van energie, zie ook R3 Economie.

Besparen en opwekken

 • Voor energiebesparing bij bedrijven is een plan van aanpak gemaakt. De ODRA heeft 100 controles bij MKB-bedrijven uitgevoerd op energiebesparing. Met VNO-NCW, de grote bedrijfskoepels in Arnhem (OKA, StAB, PBA, VECA, HORA, KHN, IJ2, Greenbusinessclub GeldersePoort), het Energieloket Midden Gelderland en de ODRA wordt een gezamenlijke Arnhemse aanpak voor verduurzaming bij bedrijven uitgewerkt. Collectieven van bedrijven kunnen (gesubsidieerde) energiescans laten uitvoeren. Belangrijk onderdeel is ook gezamenlijke communicatie voor het vergroten van de bewustwording bij ondernemers.
 • De Green Deal zorginstellingen is door 8 zorginstellingen ondertekend. Zij hebben hoge ambities op het verduurzamen van hun vastgoed en bedrijfsvoering.
 • Duurzaam bouwen, duurzaam renoveren en energiebesparing zijn focuspunten in de prestatieafspraken met de woningcorporaties, deze afspraken gaan verder dan het landelijke doel gemiddeld label B in 2020, zie ook R8 Wonen en ruimte.
 • Vanuit het amendement 'verduurzamen sociale huurwoningen II - huis-aan-huis bewustwordingscampagne' zijn, samen met de huurdersbelangenverenigingen en corporaties, materialen ontwikkeld die huurders helpen hun gedrag aan te passen en worden acties gericht op besparing bij huurders uitgevoerd.
 • Met een collectieve inkoopactie van Energieloket ELMG en de gemeente zijn bij 745 particuliere woningeigenaren isolatie- en opwekmaatregelen gerealiseerd, met een investeringsvolume van ruim € 2,8 miljoen en CO2 besparing van ruim 1000 ton per jaar. Een tweede actie is gestart.
 • Er zijn 273 duurzaamheidsleningen verstrekt voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen, voor een totaalbedrag van ruim € 1.800.000, zie ook R7 Gezondheid en Milieu.
 • Het aantal geregistreerde zonnepanelen op Arnhemse daken is in 2018 met 4430 gestegen naar 53.700.
 • Het aantal woningequivalenten op het warmtenet is met 947 gestegen naar 10.488.
 • Het bestemmingsplan Koningspleij noord waarin vier windturbines en een zonneveld van 8,5 ha zijn opgenomen, ligt sinds maart 2018 bij de Raad van State wachtend op een uitspraak. Voorbereidingen voor de realisatie zijn in volle gang. Rijn en IJssel Energiecoöperatie heeft ruim 525 geïnteresseerden voor participatie in drie van de vier windturbines. De Omgevingsraad van het windpark heeft aan de ontwikkelaars adviezen meegegeven voor de turbinekeuze en het turbineontwerp.

Voorbeeldige gemeente

 • Certificering van de Arnhemse bedrijfsvoering voor CO2 prestatieladder trede 3 is voorbereid.
 • Op gemeentelijk vastgoed (stadhuis, de Grote Koppel en de Korenmaat) zijn in 2018 1.135 zonnepanelen geïnstalleerd. Verder is op vier sportlocaties (Vredenburg, Elderveld, De Grote Koppel, Schuytgraaf) de verlichting vervangen door LED.
 • De Green Deal Grond-, weg- en waterbouw is voorbereid.

Schone mobiliteit en luchtkwaliteit

 • De milieuzone is per 1-1-2019 uitgebreid met personenauto's.
 • Vanuit het EU project Clean Mobile Energy is walstroom bij de Nieuwe Haven gerealiseerd.
 • De Luchtagenda is voorbereid en is begin 2019 vastgesteld.
 • Een concessie voor de laadinfrastructuur in Gelderland en Overijssel is uitgegeven.
 • Twee Trolley 2.0 bussen zijn getest en worden begin 2019 in de dienstregeling ingezet.

Energietransitie in de wijken
Naar aanleiding van de ambities in coalitieakkoord zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • In het kader van het Gelders Energieakkoord programma wijken van de toekomst hebben provincie en gemeente vier Arnhemse wijken die bezig zijn met de energietransitie financieel ondersteund. Het betreft Spijkerkwartier, Lombok/Heijenoord (Arnhem-West), Alteveer-Cranevelt en Hoogkamp.
 • Daarnaast spelen initiatieven in de wijken Immerloo, Elderveld en Vredenburg/Kronenburg, waar samen met corporaties, waterschap en netbeheerder transitietrajecten zijn gestart.
 • Er is een Aanjaagfonds van € 250.000 (vanuit Europese subsidie Climate Active Neighbourhoods) opengesteld voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. In 2018 is het aantal wijkinitiatieven gestegen van vier naar twintig.

Afhandeling Amendementen MJPB 2018-2021
Voor de stand van zaken amendementen MJPB 2018-2021 wordt verwezen naar R3 Economie, R5 Cultuur, recreatie en sport, R7 Gezondheid en milieu, R8 Wonen en ruimte