JAARSTUKKEN 2018

Circulair Arnhem

Wat wilden we bereiken

De opgave is om stappen te zetten op weg naar een circulaire economie met als definitie: "Binnen ecologische randvoorwaarden efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaan met producten, materialen, hulpbronnen en het sluiten van kringlopen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden." Dat betekent overigens ook: werken aan nieuwe innovatieve vormen van (lokale en regionale) duurzame voedselvoorziening gericht op gezonder leven. Een duurzame ontwikkeling van Arnhem wordt krachtig door de inzet van bewoners en ondernemers die concrete stappen zetten en de kringlopen gaan sluiten. De teams Leefomgeving gaan hier het gesprek over aan in de wijken en werken dit uit in de wijkbegrotingen. Deze ambitie wordt vormgegeven op stedelijk en regionaal niveau. Slim investeren in circulariteit heeft namelijk economisch en ecologisch profijt. Energiebesparing gaat hand in hand met de verduurzaming van de energievoorziening in de regio Arnhem-Nijmegen: dé regio voor decentrale energieopwekking door bedrijven en burgers met een energienet dat bewijst dat het in de praktijk werkt. Niet in een proeftuintje maar met de ambitie om een gebied van 800.000 inwoners te voorzien van stabiele en duurzame energie.

Een circulaire samenleving is een samenleving gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen en energie. In de afgelopen jaren is het programma Energie made in Arnhem succesvol geweest in het op gang brengen van de energietransitie. De circulaire samenleving gaat echter nog verder. De periode tot en met het eerste kwartaal 2018 wordt als eerste fase gebruikt om een beeld te vormen van waar de gemeente staat in circulair Arnhem. Wat gebeurt er al, waar zit de energie in de samenleving op wijkniveau waar op kan worden aangesloten en waar zitten aanknopingspunten op stedelijk en regionaal niveau? Hoe kan de volgende stap naar een circulair Arnhem worden gezet en met welke scenario’s kan daarnaar toe worden gewerkt? Wat kan de gemeente doen om bewoners en bedrijven in de stad te steunen in hun worsteling met het vormgeven van circulariteit? Wat is daarvan de impact op de stad en de gemeente als het gaat om inhoudelijk ambitie, planning en fasering, capaciteit en financiën? Vanaf medio 2018 wordt de ambitie en de weg daarnaar toe samen met de stad bepaald en door de gemeenteraad bekrachtigd voor wat betreft de gemeentelijke inspanningen in de wijk, op stedelijk niveau en voor de gehele gemeente.

In het coalitieakkoord 2018-2022 ligt de focus op ambities voor een duurzaam en klimaatbestendig Arnhem, het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en circulaire inkoop door de gemeente zelf. Voor de energietransitie in de wijken en klimaatadaptatie is een Klimaatfonds van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De ambities voor circulaire economie worden nog geformuleerd.