JAARSTUKKEN 2018

Economie

Wat wilden we bereiken

Structuurversterking van de economie
In het coalitieakkoord wordt gesproken over 'Van Bedrijven Weten'. Arnhem streeft naar optimale dienstverlening voor ondernemers en een vestigingsklimaat waar starters en start-ups zich graag vestigen.
Structuurversterking ontstaat ook door een stevige samenwerking in de regio waar aandacht is en blijft voor de Arnhemse kwaliteiten. Voor Arnhem ligt de focus op Energy. Belangrijk is dat hier ook de onderwijsinstellingen met hun kennis betrokken zijn omdat aanwas van studenten en starters op de arbeidsmarkt cruciaal is voor de structuurversterking van de stad.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
Voor een goed vestigingsklimaat is het belangrijk dat er voldoende en aantrekkelijke werklocaties zijn. Hierover zijn samen met provincie en regio-gemeenten afspraken gemaakt om vraag en aanbod van locaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
Maar het voorzieningenniveau in de stad bepaald ook de mate van aantrekkelijke vestigingsstad.
De focus van Arnhem heeft in 2018 gelegen op de transformatie van de binnenstad tot een aantrekkelijk compact centrum met diverse voorzieningen. Een bruisende Binnenstad draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. En de binnenstad is zelf ook een werklocatie van betekenis.

Professionele marketing
In 2018 is verder gewerkt aan een gedragen en professionele marketing van de stad en de regio. Er ligt een ondernemingsplan voor citymarketing, dat in 2019 verder wordt uitgewerkt met de partners in de stad. Met de ondersteuning van een aantal grote festivals en evenementen met (inter)nationale uitstraling is de profilering en zichtbaarheid van de stad vergoot. Het gaat bijvoorbeeld om Bridge to liberation, Fashion en Design Festival en Innovate. De Slag om Arnhem en herdenken zitten in het hart van de stad en vertellen verhalen vanuit alle verschillende perspectieven om zo ook het stokje over te geven aan nieuwe generaties.

PrestatiedoelenGekoppeld met Veranderopgaven
Kennis- en innovatieagenda (Economic Board Arnhem-Nijmegen)

Er is een goede samenwerking vanuit Arnhem met the Economic Board Arnhem Nijmegen. Hierin werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden aan vraagstukken rond kennis en innovatiekansen in de regio.

Resultaat actieve acquisitie (inter)nationale bedrijven en kennisinstellingen

Het acquisitieteam van de gemeente Arnhem is volop in gesprek (samen met partners in de stad) met potentiële bedrijven voor zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen. Inmiddels wordt gemerkt dat steeds minder werklocaties beschikbaar zijn.

Transformatie binnenstad tot aantrekkelijke, compacte stad

De transformatie van de binnenstad is nog steeds in volle gang bezig. Voorbeelden hiervan zijn: Transformatie Korenkwartier, projecten Zuidelijke Binnenstad (Paradijs, Bartok, Trans), corridor naar de Rijnkade, transformatie kantoren naar woningen. vergroening binnenstad, de Markt, parkeren op de Markt met Winter Arnhem en verbinding met de schil rondom de binnenstad. Er is een groei van het aantal bezoekers per week (2017 348.000).

Sfeervolle en goed lopende markten

Deze doelstelling is niet meer actueel door de verzelfstandiging van de markten.

Succesvolle evenementen met (inter)nationale uitstraling die Arnhem op de kaart zetten

Internationale evenementen als State of Fashion, WK Inline skaten en WK zitvolleybal hebben Arnhem in 2018 op de kaart gezet. Maar ook andere evenementen als het Fashion en Design Festival en World Streetpainting zorgden voor goede promotie van de stad.

Uitwerking uitnodigingsagenda MIRT

De investeringsagenda Arnhem-Nijmegen (voormalig MIRT) is in uitvoering en door middel van (regionale & lokale) projecten aan te melden en uit te voeren wordt de agenda geladen en daarmee neemt het investeringsniveau toe. Belangrijke thema's zijn: Slimme duurzaamheid, Bruisende binnensteden aan de rivier en ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy.

Circulaire economie

Binnen de regio wordt samengewerkt op dit thema. Mede door deze samenwerking heeft de regio Arnhem-Nijmegen in 2018 ook de BT-Award voor beste circulaire regio gewonnen. Ook is een regionaal project gestart, met een bijdrage vanuit de investeringsagenda waarin de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) en WUR (Wageningen University & Research) onderzoek doen naar afval en reststromen op bedrijventerreinen.

Meer arbeidsaanbod voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering

Bij werkgevers in de regio ontstaat steeds grotere krapte en daarmee bereidheid arbeidsplaatsen geschikt te maken. Het Werkgevers Servicepunt (WSP) ondersteunt werkgevers hierbij.

Bijdrage aan de Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021 op het terrein van (wijk)economie

Vanuit het programma Inclusief Arnhem is verbinding gelegd met het programma Doorbraak naar Werk. In dit programma worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, geholpen om vanuit hun eigen perspectief stappen te zetten.