JAARSTUKKEN 2018

Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat wilden we bereiken

Verkeer en vervoer
Er wordt gewerkt aan een optimale bereikbaarheid binnenstad, stad en regio:

  • In de binnenstad wordt naast de grote inspanningen in de zuidelijke binnenstad inzet gepleegd op de vier Rode Lopers en de Groene Loper (Park Sonsbeekloper); de belangrijkste corridors die de middeleeuwse binnenstad verbinden met de schil eromheen en de belangrijkste entreeplekken vanuit het openbaar vervoer en het parkeren (fietsen en auto's). In 2018 werkt Arnhem de verbetermaatregelen uit het plan 'De Arnhemse binnenstad binnen bereik' met de binnenstadspartners verder uit.
  • Arnhem houdt de veiligheid en afwikkelkwaliteit van haar hoofdwegen (fiets en auto) op orde, evenals het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer.
  • Arnhem is actief partner in het opstellen van de regionale bereikbaarheidsaanpak voor de regio Arnhem Nijmegen.
  • Ook wordt ingezet op slimme mobiliteitsmaatregelen in de sfeer van Mobility as a Service waaronder introductie een free floating deelautosysteem.

Daarnaast zet Arnhem in op een goede verkeersinfrastructuur voor inwoners, bedrijven en bezoekers en een betere bereikbaarheid met de fiets.

Parkeren
Arnhem zet zich in op een optimale bereikbaarheid van de binnenstad, uitbreiden van digitale mogelijkheden bij parkeren, verbetering van de uitstraling van parkeergarages, uitbreiding betaald parkeren of andere oplossingen om parkeerproblematiek in de wijken aan te pakken. De parkeermaatregelen als genoemd in de nota 'De Arnhemse binnenstad binnen bereik' worden uitgewerkt.

Openbaar vervoer
Het streven is een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van het openbaar vervoer inclusief de uitbreiding van het netwerk en dienstregeling.

Aantrekkelijke, toegankelijke stad
De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden, met als doel deze schoon, heel en veilig te houden, waarbij kapitaalvernietiging wordt voorkomen en een veilige openbare ruimte voorop staat. Op enkele locaties in de stad ligt het ambitieniveau hoger: in het Centrum, in het vernieuwde stationsgebied en rondom de wijkwinkelcentra.

Water
Arnhem zet in op verhogen van de aantrekkelijkheid van Arnhem als aanlegplaats. Dit gaat om zowel bezoekende cruiseschepen als vrachtschepen.

PrestatiedoelenGekoppeld met Veranderopgaven
Betere bereikbaarheid (binnen)stad

De bereikbaarheid van de (binnen)stad wordt verbeterd door meer in te zetten op duurzame vervoersmiddelen, de doorstroming van verkeer op hoofdwegen te verbeteren, het fietsgebruik te laten stijgen door aanleg van aantrekkelijke doorgaande snelfietsroutes en het openbaar vervoer in de stad aantrekkelijker te maken.                                                          

Met het opstellen van een Uitvoeringsagenda is uitwerking gegeven aan de nota 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'. Er zijn tien verschillende projecten ten aanzien van parkeren en bereikbaarheid binnenstad gestart, op basis van de projecten uit de nota en vastgestelde raadsmoties. In 2019 volgt hierover besluitvorming.                                                                                                                                    

Er wordt ingezet om congestie op hoofdwegen tegen te gaan. Hierin wordt samengewerkt op regionaal niveau, zoals door gedragsbeïnvloeding mobiliteit.  In regionale samenwerking wordt gewerkt aan verbetering van de bereikbaarheid van regio en stad onder de noemer Regionale Bereikbaarheidsaanpak.

Verbeteren parkeervoorzieningen voor fiets, auto en verminderen parkeeroverlast

Voorstellen voor het verbeteren van parkeervoorzieningen voor fiets en auto zijn onderdeel van de Uitvoeringsagenda 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'.

Aantrekkelijke aanlegplaats aan de Rijn;

De openbare ruimte wordt onderhouden op het afgesproken onderhoudsniveau. Met de aangepaste havenverordening van eind 2017 is door gebruik van walstroom geen overlast meer van generatoren.

Duurzame OV infrastructuur

De gemeente Arnhem is met de Provincie bezig om op Lijn 9 Trolley 2.0 toe te gaan passen.

Veilige openbare ruimte op afgesproken onderhoudsniveau

Het lukt grotendeels om de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau te onderhouden. Dit geldt niet voor het onderhoud van de wegen. Hier zijn extra middelen nodig om oplopende kosten in de toekomst te voorkomen. Hier is in de MJPB 2019-2022 deels rekening mee gehouden.

Bevorderen schoon rijden (bijvoorbeeld milieuzone)

Milieuzone vrachtverkeer is vanaf 1-1-2019 uitgebreid met een milieuzone personenwagens diesel (Euro 3 en viezer mogen niet meer in zone).

Beïnvloeding minder rijden en reizen (buiten spitsuren)

Dit is onderdeel van de Regionale Bereikbaarheidsaanpak, zoals onder meer het programma Slim en Schoon Onderweg.

Stimuleren slimme en duurzame mobiliteit (Duurzaam bereikbaar)

Duurzaam OV: Er wordt samen met de provincie en regio gewerkt aan een HOV-Actieplan waarin duurzaamheid een onderdeel is. Daarnaast zijn we met de provincie in gesprek over verdere uitrol van Trolley 2.0 en het volledig zero-emissie maken van al het OV in de regio. Fiets: er wordt gewerkt aan een Accentnota Fiets waarin de fietsambitie van Arnhem wordt bepaald, waaronder de inzet op snelfietsroutes en fietsparkeren binnenstad.

Beter benutten verkeersruimte en parkeren (Bereikbaar en vindbaar)

Onder meer onderdeel van de Uitvoeringsagenda 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'.

Vindbaarheid stallingen en parkeergarages vergroten (Vindbaar en gastvrij)

Onderdeel van de Uitvoeringsagenda 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'.

Meer beleving en verbeteren leefbaarheid binnenstad en ruimtelijke kwaliteit (Gastvrij, kwaliteit en leefomgeving)

De openbare ruimte wordt onderhouden op het afgesproken onderhoudsniveau. Onder meer onderdeel van de Uitvoeringsagenda 'de Arnhemse Binnenstad binnen bereik'.

Verminderen van hitteplekken / verbeteren stadsklimaat

In 2018 zijn verschillende buurtinitiatieven ondersteund gericht op het verbeteren van het stedelijk klimaat, bekende zijn Binnenstad Groen fase 2 en Van Muijlwijkstraat. De laatste wordt met bewoners en ondernemers integraal doorontwikkeld.

Bij projecten wordt steeds meer rekening gehouden met een klimaatbestendige openbare ruimte.

Beperken gevolgen van extreme wateroverlast

Bij projecten wordt steeds meer rekening gehouden met een klimaatbestendige openbare ruimte, waaronder het verminderen van wateroverlast.