JAARSTUKKEN 2018

Veiligheid

Wat hebben we gedaan

Aandacht voor crisisbeheersing en brandweer
Ter bescherming tegen calamiteiten, rampen en crises is er in de Veiligheidsregio Gelderland Midden, met als deelnemers de gemeenten, politie, brandweer en de hulpdiensten geoefend en zijn de draaiboeken voor rampenbestrijding op orde. Voor de Bevolkingszorg waaronder opvang en registratie is er een piketregeling. Aangetroffen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog zijn geruimd. Naast het daadwerkelijk uitrukken bij branden heeft de brandweer met voorlichtingsactiviteiten de aandacht voor en de bewustwording met betrekking tot brandveiligheid bij de burger vergroot.

Basisveiligheid op orde in de stad
In nauwe samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie (OM) is ingezet op verschillende thema's en onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Overeenkomstig het landelijke beeld daalt ook de omvang van de criminaliteit in Arnhem. Zo is in Arnhem het aantal woninginbraken ten opzichte van 2017 wederom met meer dan 30% gedaald.
Veiligheid is onderdeel van het project ter verbetering van het Korenkwartier. De uitvoering van het lokale coffeeshopbeleid uit 2017 heeft geleid tot handhaving en zelfs sluiting. Arnhem heeft zich ook gemeld als mogelijke deelnemer aan het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen. Met het afgegeven van vergunningen is toegezien op een goed en veilig verloop van de demonstraties en de vele evenementen in de stad. De aanpak op personen met verward gedrag is door gezamenlijke inspanning van zorg, welzijn én veiligheidspartners verbeterd. Voor de behandeling van concrete individuele complexe casussen zijn in het veiligheidshuis persoonsgerichte aanpakken opgesteld.

Tegengaan radicalisering in Arnhem
Het Uitvoeringsplan radicalisering 2018 is vertaald naar concrete acties. Er zijn preventie-activiteiten uitgevoerd en gestart. Er heeft regulier casusoverleg en casusbegeleiding plaatsgevonden binnen het Veiligheidshuis regio Arnhem. Er is met lokale, regionale en landelijke diensten zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) contact en overleg geweest over de lokale aanpak en over individuele casussen. De tijdige landelijke interventie in onder andere Arnhem en op Arnhemse terreurverdachten heeft aangetoond dat waakzaamheid en het voortzetten van de aanpak nodig is. De aanpak wordt in 2019 voortgezet en vindt er, op verzoek van de gemeenteraad, een onderzoek plaats naar de effecten van lokale aanpak.

Bestrijden mensenhandel en maatschappij ondermijnende activiteiten
In 2018 zijn diverse acties georganiseerd in het kader van het uitvoeringsplan mensenhandel 2017-2020. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor professionals om handelingsverlegenheid weg te nemen. Lokale signalen over mogelijke mensenhandel zijn besproken in het Veiligheidshuis en indien nodig doorgezet naar politie, openbaar ministerie. De ketensamenwerking is bevorderd door deelname in het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centre) aan de casustafel mensenhandel door de ketenregisseur mensenhandel. Het organiseren van de noodzakelijke zorg en hulp voor de slachtoffers is geboden door de Zorgcoördinator Mensenhandel.
Met justitiële partners is het in 2017 opgestelde ondermijningsbeeld geactualiseerd. De aandacht voor ondermijning heeft geleid tot sluiting van een aantal horecazaken.

Actualiseren Arnhems prostitutiebeleid (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
Het wetsvoorstel 'Wet regulering prostitutie en misstanden in de seksbranche' is nog niet vastgesteld maar aangehouden in de Eerste Kamer. In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt om het oorspronkelijke wetsvoorstel aan te scherpen met de intentie om in 2019 een aangepast wetsvoorstel aan de Kamer aan te bieden. Arnhem heeft ook in 2018 deelgenomen aan het Landelijk Overleg Prostitutie. Op de vergunde seksinrichtingen is toezicht gehouden. Er is gecontroleerd en gehandhaafd op illegale prostitutie.

Opstellen integraal veiligheidsbeleid 2018 en verder
De nieuwe kadernota veiligheid 2018-2022  'Arnhem; Veilige Stad', met daarin de veiligheidsthema's die de komende jaren de aandacht vragen, is in november 2018 aan de gemeenteraad aangeboden. De besluitvorming zal in 2019 plaatsvinden.

Rapportage Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2017
De tweejaarlijkse Monitor Leefbaarheid en veiligheid 2017 is in mei 2018 ter informatie naar de Raad gestuurd.

Aandacht voor lokale plekken van overlast en verloedering veroorzaakt door individuen of groepen
Aan de veiligheidsvraagstukken in de wijken is bijgedragen door integrale handhaving op panden, inzet op overlast van (jeugd)groepen en overige vormen van woonoverlast. De aanpak van woonoverlast heeft een impuls gekregen door de burgemeester de mogelijkheid te geven een gedragsaanwijzing op te leggen. Hiervoor is de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) aangepast en zijn er beleidsregels opgesteld. In het Veiligheidshuis zijn, in overleg met de straf- en zorgpartners, persoonsgerichte aanpakken afgesproken om criminaliteit en overlast van individuen te stoppen. Er is periodiek afstemmingsoverleg met de teams Leefomgeving over de veiligheidsproblematiek in de wijk.