JAARSTUKKEN 2018

Veiligheid

Wat wilden we bereiken

Openbare orde en veiligheid
In samenwerking met de veiligheid- en zorgpartners werken aan de basisveiligheid in uitgaansgebieden, in winkelgebieden, in wijken en achter de voordeur. Er wordt geïnvesteerd in een professioneel netwerk van veiligheid- en zorgpartijen. Radicalisering wordt tegengegaan en mensenhandel en maatschappij ondermijnende activiteiten worden bestreden. Er is aandacht voor lokale plekken van overlast door individuen of groepen.

Crisisbeheersing en brandweer
De kleine kans op ongevallen met grote gevolgen voor burgers in een wijde omtrek beperken door voorbereid te zijn op rampen en crisissituaties. Het verbeteren van de brandveiligheid door naast het uitrukken voor branden ook aandacht te hebben voor brandpreventie.

PrestatiedoelenGekoppeld met Veranderopgaven
Bestrijden van uitsluiting en intolerantie

Arnhem heeft ingezet op het voorkomen dat inwoners, ondernemers en bezoekers in Arnhem bewust worden buitengesloten. Uitsluiting is een voedingsbodem voor vijandigheid, bedreiging en soms excessief geweld. Het onderwerp discriminatie is als speerpunt in de kadernota Veiligheid 2018-2022 opgenomen. In de lokale driehoek is besproken de aangiftebereidheid te bevorderen door het vergemakkelijken van het doen van aangifte en het prioriteit geven aan de vervolging.

Bijdrage aan integrale Inclusie-agenda Arnhem 2018-2021;

Zie de toelichting bij bovenstaand doel 'bestrijden van uitsluiting en intolerantie'.

Realisatie uitvoeringsplan Radicalisering

Het Uitvoeringsplan radicalisering 2018 is vertaald naar concrete acties. Er zijn preventie-activiteiten uitgevoerd en gestart. Er heeft casusoverleg en casusbegeleiding plaatsgevonden binnen het Veiligheidshuis regio Arnhem. Er is met lokale,  regionale en landelijke diensten zoals de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) contact geweest over de lokale aanpak en over individuele casussen. De aanpak wordt in 2019 voortgezet en vindt er, op verzoek van de gemeenteraad, een onderzoek plaats naar de effecten van lokale aanpak.

Realisatie uitvoeringsplan Mensenhandel

In 2017 is het uitvoeringsplan mensenhandel 2017-2020 vastgesteld. In 2018 is ingezet op preventie zoals voorlichting en deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de signalering van mogelijke uitbuiting. De ketensamenwerking is bevorderd door deelname van de ketenregisseur aan de casustafel mensenhandel in het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centre). Lokale signalen van mogelijk uitbuiting zijn besproken in het veiligheidshuis en indien nodig, doorgezet voor verdere behandeling naar politie, openbaar ministerie. Zorgcoördinatie is ingezet voor het organiseren en bieden van noodzakelijke zorg en hulp. In overwegende mate betrof het zaken van seksuele uitbuiting.

Aanpassing/herijking Arnhems prostitutiebeleid

In tegenstelling tot de verwachting is de Wrp (Wet regulering prostitutie en misstanden in de seksbranche) nog niet vastgesteld maar aangehouden in de Eerste Kamer. In het regeerakkoord is de afspraak gemaakt om het oorspronkelijke wetsvoorstel aan te scherpen met de intentie om in 2019 een aangepast wetsvoorstel aan de Kamer aan te bieden. Arnhem heeft ook in 2018 deelgenomen aan het Landelijk Overleg Prostitutie. Op de vergunde seksinrichtingen is toezicht gehouden. Er is gecontroleerd en gehandhaafd op illegale prostitutie.

Veilig in stad en wijken

In nauwe samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie (OM), is ingezet op verschillende thema's en onderwerpen op het gebied van openbare orde en veiligheid. In Arnhem is het aantal woninginbraken ten opzichte van 2017 wederom met meer dan 30% gedaald. Uit de Leefbaarheid en veiligheidsmonitor 2017 blijkt echter dat meer inwoners zich onveilig voelen en dat er grote verschillen zijn per wijk.

Er is in samenwerking met justitiële partners is een ondermijningsbeeld opgesteld. Dit heeft geleid tot sluiting van een aantal horecazaken. Veiligheid participeert in het project ter verbetering van het Korenkwartier. De uitvoering van het lokale coffeeshopbeleid uit 2017 heeft geleid tot stringentere handhaving en zelfs sluiting. Arnhem heeft zich ook gemeld als mogelijke deelnemer aan het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen. Met vergunningen is gezorgd  voor een goed en veilig verloop van de demonstraties en de vele evenementen in de stad. De lokale aanpak van radicalisering is in 2018 stevig doorgezet. De evaluatie in 2019 van de lokale aanpak moet bijdragen aan een verbetering.

Het Uitvoeringsplan Mensenhandel 2017-2020 is in 2018 vertaald in concrete acties die betrekking hadden op: Ketensamenwerking, verbetering signalering en zorg slachtoffers.

De samenwerking op de domeinen zorg, welzijn én veiligheid is verbeterd waaronder de aanpak op personen met verward gedrag. Aan de veiligheidsvraagstukken in de wijken is bijgedragen door onder andere integrale handhaving op panden, inzet op overlast van (jeugd)groepen en overige vormen van woonoverlast. De aanpak van woonoverlast heeft een impuls gekregen door de burgemeester de mogelijkheid te geven een gedragsaanwijzing op te leggen. Hiervoor is de Algemene Plaatselijke Verordening (Apv) aangepast en zijn er beleidsregels opgesteld.

In het Veiligheidshuis zijn, in overleg met de straf- en zorgpartners, persoonsgerichte aanpakken afgesproken om criminaliteit en overlast van individuen te stoppen.

Er is periodiek afstemmingsoverleg met de teams Leefomgeving over de veiligheidsproblematiek in de wijk.

Crisisbeheersing kreeg aandacht in de veiligheidsregio Gelderland Midden. Er is een risicoanalyse, een rampenbestrijdingsplan en er is geoefend.

In 2018 is de nieuwe kadernota veiligheid 2018-2022  'Arnhem; Veilige Stad', met daarin de veiligheidsthema's die de komende jaren de aandacht vragen, aan de gemeenteraad aangeboden.