JAARSTUKKEN 2018

Zorg dichterbij

Wat hebben we gedaan

Algemeen

  • Steeds meer inwoners komen in beeld bij de Sociale wijkteams. In de afgelopen jaren is het aandeel Arnhemse inwoners dat in beeld is bij de sociale wijkteams opgelopen naar 19%. De cliënttevredenheid over de wijkcoaches is hoog blijkt uit het laatste Inwonerstevredenheidsonderzoek (7,3). Er is een daling van de gemiddelde zorgkosten per inwoner. Daarentegen ontvangen meer mensen lichtere vormen van ambulante zorg en stijgen daardoor de kosten.
  • Dat inwoners vroeg in beeld komen, past in de Arnhemse aanpak om sterk in te zetten op vroegsignalering en preventie. Het leidt echter ook tot het sneller en meer inzetten van met name lichte zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd daalt het volume van de 'zware' specialistische (verblijf)zorg niet. Het aantal plekken voor beschermd wonen en jeugdzorg met verblijf neemt nauwelijks af.
  • Steeds meer aanbieders gaan zorg en ondersteuning bieden. Vanuit dit toenemende aanbod komen inwoners ook in beeld en leidt dit tot een stijgende vraag. Het huidige regionale inkoopmodel in het sociaal domein kent een open inschrijving en lage toetredingsdrempels voor aanbieders.

Daarnaast is er een aantal maatschappelijke factoren dat de vraag naar voorzieningen, zowel voor de Wmo als jeugd, beïnvloedt. Deze factoren lijken structureel van aard, waardoor wordt verwacht dat de stijging van de zorguitgaven een structureel karakter zal hebben. De onderstaande factoren spelen hierbij een rol.

Specifiek Wmo

  • Inwoners wonen langer zelfstandig thuis. Vanuit de gemeente Arnhem en vanuit het Rijk wordt dit ook gestimuleerd. Het Rijk heeft de drempel om vanuit de Wmo door te stromen naar de Wet Langdurige Zorg verhoogd door bijvoorbeeld de verzorgingshuizen feitelijk af te schaffen. Daarnaast worden vanuit de GGZ-instellingen cliënten gestimuleerd om weer zelfstandig te wonen met daarbij de nodige begeleiding vanuit de Wmo (beschermd wonen).
  • Toenemende vergrijzing. Zo is het aandeel van 75-plussers met 7,8% gestegen ten opzichte van 2013 en zal dit aandeel verder stijgen in de komende decennia.

Specifiek Jeugdzorg

  • De tekorten van de jeugdzorg worden onder andere veroorzaakt doordat er steeds sneller zicht wordt gekregen op de problematiek. Zo krijgen de Sociale wijkteams problemen sneller in beeld en wordt er vaker zorg en ondersteuning ingezet.
  • De verwachtingen van ouders en hun omgeving ten aanzien van kinderen liggen steeds hoger. Indien niet aan dit hoge verwachtingspatroon kan worden voldaan wordt er eerder professionele jeugdhulp gevraagd ter ondersteuning.
  • Toenemende prestatiedruk en keuzestress, zowel op school, op de arbeidsmarkt als vanuit sociale media.
  • Zijwaartse druk vanuit het onderwijs, waarbij de jeugdhulp geacht wordt problemen binnen het onderwijs te compenseren.
  • Het toenemend aantal complexe scheidingen, waar ouders jarenlang in een onderlinge strijd verwikkeld zijn met de negatieve gevolgen hiervan voor de kinderen.

Armoede en schulden
In 2018 is ingezet op het voorkomen van armoede en schulden. Mede door extra in te zetten op vroegsignalering van betalingsachterstanden via Vroeg Eropaf en de wijkplannen in het kader van Kansrijk opgroeien voor een duurzame perspectiefverbetering voor kinderen in armoede.
Armoede in Arnhem is absoluut gezien iets toegenomen, relatief is het onveranderd. Dit is ook terug te zien in het beroep dat is gedaan op de inkomensondersteunende voorzieningen.

Afhandeling Amendementen MJPB 2018-2021
Voor de stand van zaken amendementen MJPB 2018-2021 wordt verwezen naar R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning.