JAARSTUKKEN 2018

Participatie en Maatschappelijke Ondersteuning

Wat hebben we gedaan

Samenkracht en burgerparticipatie
Voor asiel en vluchtelingen is er opvang en heeft het kernteam ingezet op integrale ondersteuning. Deze werkwijze heeft succesvolle elementen en wordt de komende periode doorontwikkeld. Ingezet is op een goedwerkende aanpak voor personen met verward gedrag. Vraagstukken vanuit de wijken op het gebied van samenkracht en burgerparticipatie zijn in samenspraak met de teams Leefomgeving opgepakt.

Voor vrouwenopvang wordt ingezet op ambulantisering: hulp bieden in de thuissituatie en daarmee het voorkomen van opvang. Voor maatschappelijke opvang wordt verder ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen alle ketenpartners in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Doel is opvang te voorkomen. Als opvang toch noodzakelijk is, dan wordt ingezet op zelfredzaamheid en duurzame door- of uitstroom door het bieden van goede nazorg.

Zorg dichterbij
De huidige transformatie van zorg is ten dele succesvol: Sociale wijkteams hebben steeds meer Arnhemmers in beeld. Zo'n 19 % van de Arnhemse inwoners is in beeld bij het sociaal wijkteam. De cliënttevredenheid over de wijkcoaches is hoog blijkt uit het laatste Inwonerstevredenheidsonderzoek (7,3). Er is een daling van de gemiddelde zorgkosten per inwoner. Daarentegen ontvangen meer mensen lichtere vormen van ambulante zorg en stijgen daardoor de kosten.

Tegelijkertijd daalt het volume van de 'zware' specialistische (verblijf)zorg niet. Het aantal plekken voor beschermd wonen en jeugdzorg met verblijf neemt nauwelijks af. Ook zijn extra preventieve en algemene voorzieningen ontwikkeld, maar is er nog weinig vernieuwing in het totale aanbod. Ook zijn er veel zorgaanbieders (meer dan 600), die nog onvoldoende samenwerken met elkaar om de noodzakelijke en gewenste zorg en ondersteuning te bieden. Zie verder de toelichting bij Veranderopgave Zorg Dichterbij.

Participatie
Door de aantrekkende economie is ook in Arnhem het uitkeringsbestand gedaald, van circa 7.600 naar circa 7.300 Participatiewet-uitkeringen. De daling is 3,3 % in 2018. Toch blijft Arnhem achter ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. Het percentage van mensen in de bijstand is 11,5% Arnhem versus 8,2% gemiddeld ten opzichte van de benchmark gemeenten.
De instroom in de Participatiewet is gedaald: van 1.501 uitkeringen eind 2017 naar 1.315 uitkeringen (min 12,5%) eind 2018. Deze cijfers zijn positief: steeds meer mensen weten in deze economische gunstige tijden hun economische zelfstandigheid te behouden.

De doelgroep jongeren is met een hoge in- en uitstroom zeer dynamisch. De instroom van statushouders is erg toegenomen de laatste jaren; binnen de doelgroep jongeren is ruim twintig procent statushouder.
De uitstroom is eind 2017 licht gedaald van 1.565 naar 1.543 eind 2018 (-1,5%).

In 2018 zijn er circa 1.100 re-integratie trajecten afgesloten. Dit heeft in 50% van de trajecten geleid tot betaald werk, studie, uitstroom naar zelfstandig ondernemerschap of uitstroom Bijstand voor zelfstandigen (BBZ).
Er zijn 129 plaatsingen gerealiseerd vanuit de kerngroep doelgroepregister. Dit is ruim hoger dan de taakstelling 2018 (100).

Activerend werk en Scalabor zijn verder doorontwikkeld en operationeel. Per 1 januari 2018 heeft Scalabor de bedrijfsactiviteiten van de Gemeenschappelijke Regeling Presikhaaf Bedrijven overgenomen. De gemeente Arnhem heeft ervoor gekozen om, naast de dienstverlening voor inwoners met een SW indicatie, arbeidsontwikkelingstrajecten in te kopen voor inwoners die onder de Participatiewet vallen. In de eerste helft van het jaar heeft de inkoop en opstart van trajecten bij Scalabor meer tijd ingenomen dan verwacht (zie ook Turap 2). Deze vertraging resulteert in een onderbesteding van € 550.000 op het participatiebudget. De onderbesteding is ingezet ten behoeve van hogere uitgaven op andere re-integratieinstrumenten binnen het participatiebudget (projecten betaald werk, werkervaringsplaatsen, trajectondersteuning, WerkgeversServicepunt).

De ontwikkelingen en resultaten in de veranderopgave Doorbraak naar Werk worden beschreven in V3 Doorbraak naar werk. Daarin staan ook de ontwikkelingen omtrent de wijkgerichte aanpak beschreven.

Afhandeling Amendementen MJPB 2018-2021
17A38 Geen premieregeling
De (voorgestelde) premieregeling is niet ingevoerd, de (voorgestelde) bestemmingsreserve 'Bijstand naar werk' is niet gevormd en de middelen (€ 500.000) zijn behouden voor BUIG.

17A39 Geld voor kinderen in armoede
De teams Leefomgeving zijn met steun van een projectleider gestart met de wijkgerichte aanpak 'kansrijk opgroeien', in samenwerking met onder meer relevante stichtingen, fondsen en onderwijs. De middelen worden besteed aan het versterken van het huidig aanbod van voorzieningen én aan het ontwikkelen van een wijkspecifiek voorzieningenaanbod.

17A48 Pilot dierenartskosten voor minima
Er is een pilot opgezet om te onderzoeken of een tegemoetkoming mogelijk is voor minima met betrekking tot dierenartskosten. De raad is begin 2019 geïnformeerd over de start van de pilot.

17A29 Revolverend fonds voor jongvolwassenen met schulden
In maart 2018 is per raadsbesluit de opdracht gegeven om het fonds in een pilot op basis van casuïstiek vorm te gaan geven en de inrichting ervan uit te werken. Hiervoor is een projectteam samengesteld onder leiding van een projectmanager. Zowel gemeentelijke collega’s als externe partners namen hieraan deel.  
In juni 2018 is per raadsbrief geïnformeerd over de stappen die in de pilot zijn gezet tot aan de zomerperiode 2018. De pilotfase wordt eind februari 2019 afgerond, waarna het fonds (nu te noemen Jongerenperspectieffonds Arnhem) vanaf maart 2019 definitief van start gaat. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld, dit is de basis voor de uitvoering door de diverse betrokken partners.

17A50 Schulden voorkomen
Arnhem is aangesloten op Startpunt Geldzaken. Vrijwilligers van Rijnstad, Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) en Humanitas zijn getraind in het gebruik van de geldplannen. Er wordt onderzoek gedaan wat nodig is om mensen met schulden eerder te bereiken en helpen. Met de uitkomst van het onderzoek wordt samen met partners uit de stad een communicatieplan gemaakt en kan het huidige aanbod mogelijk verbeterd of aangepast worden.