JAARSTUKKEN 2018

Doorbraak naar werk

Wat hebben we gedaan

2018 stond, in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen en het aantreden van nieuwe bestuurders, vooral in het teken van het voorbereiden van de doorontwikkelagenda van de (in de vorige bestuursperiode) neergezette regionale en lokale uitvoeringsstructuur van de Participatiewet. Dit tegen de achtergrond van gunstige economische ontwikkelingen, een gekantelde arbeidsmarkt, een bewerkelijker uitkeringsbestand, nieuwe bestuurlijke ambities en andere bestuurlijke accenten.

Om te voorkomen dat Arnhemmers niet aan het werk raken en afhankelijk worden van inkomensondersteuning zijn de 'Bemiddelen aan de Poort'-aanpak en de preventieve aanpakken rondom kwetsbare doelgroepen (zoals leerlingen VSO/ Pro, studenten MBO1-2 en nieuwkomers) gecontinueerd.

Om Arnhemmers die al lange tijd aan de kant staan en afhankelijk zijn van inkomensondersteuning te activeren naar werk werden in 2018 de proeftuinen 'MaatWerkt', 'Schepen te Boeckopflat' en 'Geitenkamp' uitgevoerd. In deze proeftuinen werd geëxperimenteerd met nieuwe, gebiedsgerichte werkwijzen waarbij (i) inwoners actief worden benaderd en meer op maat vanuit hun integrale leefsituatie worden ondersteund bij het zetten van stappen naar werk en waarbij (ii) cluster Werk & Inkomen in samenwerking met de teams Leefomgeving en de Sociale wijkteams re-integratie- en inkomensinstrumenten inzet. De opgedane leerervaringen vormen mede de basis voor de organisatieontwikkeling van het cluster Werk & Inkomen.

Om Arnhemmers die een beroep doen op ondersteuning van de Participatiewet zo snel mogelijk op weg naar werk te helpen is in 2018 ingezet op de doorontwikkeling van de in de basis neergezette uitvoeringsstructuur van de Participatiewet en de samenwerking in de in-, door- en uitstroomketen.

  • Het Cluster Werk & Inkomen voerde in samenwerking de genoemde proeftuinen uit en startte eind 2018 met de voorbereiding van de noodzakelijke herijking van focus, inzet en werkwijze van het cluster.
  • Centrum voor Activerend Werk (CAW) zag in 2018 de vraag naar en het aanbod van activerend werk groeien. Eind 2018 werd activerend werk met de aanbieders en partners geëvalueerd en werd een doorontwikkelagenda opgesteld.
  • In 2017 werd de overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige sociale werkvoorziening Presikhaaf Bedrijven naar het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor voorbereid. Scalabor, waarvan de gemeente Arnhem 100% aandeelhouder is, is per 1-1-2018 operationeel. In 2018 heeft Scalabor passend werk en arbeidsontwikkeling georganiseerd voor de circa 1.400 Arnhemse SW-medewerkers en is gestart met het aanbieden van arbeidsontwikkeldiensten voor de Arnhemse doelgroep van de Participatiewet. In de proeftuin 'Arbeidsontwikkeling' hebben Scalabor en cluster Werk & Inkomen gezocht naar een goede ketensamenwerking. De leerervaringen hiervan zijn benut om de diensten, werkwijzen, werkprocessen en samenwerkingsafspraken voor 2019 te verbeteren en aan te scherpen.
  • Het Werkgeversservicepunt (WSP) heeft zich in 2018 verder geprofessionaliseerd. In het licht van de gekantelde arbeidsmarkt is gezocht naar een betere balans in de uitvoering tussen enerzijds de personeelsvraag van werkgevers en anderzijds de talenten van de kandidaatwerknemers uit het uitkeringsbestand van de opdrachtgevende gemeenten. Samen met de regiogemeenten heeft het WSP invulling gegeven aan (fase 1 van) het project 'Arbeidsmarkt Periodieke Ketenanalyse' (APK). Doel van dit project is de prestaties van de samenwerking van uitvoeringspartners binnen de in-, door- en uitstroomketen te meten en te verbeteren.

Om de haalbaarheid en realiseerbaarheid van de lokale doelen en ambities van het programma Doorbraak Naar Werk te vergroten werden in 2018 op regionaal niveau rondom het arbeidsmarktbeleid verbinding en afstemming gezocht en gevonden met de belangen en agenda's van onze partners in het bestuurlijke Werkbedrijf (werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV en regiogemeenten). Belangrijke gespreksthema's waren de inclusieve arbeidsmarkt, het stimuleren van sociaal ondernemerschap en de ketensamenwerking. Daarnaast werd in 2018 op lokaal niveau het begin gemaakt om meer samenhang en wisselwerking aan te brengen in de inspanningen van (i) de afzonderlijke gemeentelijke programma's Inclusie, Zorg Dichterbij en Doorbraak Naar Werk en (ii) de teams Leefomgeving. In 2018 heeft het cluster Werk & Inkomen de stedelijke opgave om meer Arnhemmers aan het werk te helpen (en dus meer Arnhemmers een minder groot beroep te laten doen op inkomensondersteuning) gesynchroniseerd met gebiedsgerichte uitdagingen (en kansen) van de wijken.

Afhandeling Amendementen MJPB 2018-2021
Voor de stand van zaken amendementen MJPB 2018-2021 wordt verwezen naar R6 Participatie en maatschappelijke ondersteuning