JAARSTUKKEN 2018

Doorbraak naar werk

Wat wilden we bereiken

Arnhem wil dat zoveel mogelijk inwoners volwaardig mee kunnen doen. Het liefst via reguliere banen waarbij tenminste het minimumloon wordt betaald. Als dat nog niet mogelijk is, worden andere vormen van maatschappelijke participatie ingezet.
De afgelopen periode is vooral geïnvesteerd in het neerzetten van een nieuwe (regionale) samenwerkings- en uitvoeringsstructuur voor de per 1-1-2015 ingevoerde Participatiewet. Een terugblik op de afgelopen jaren en de contouren schetsen waarbinnen momenteel gewerkt wordt, geeft de volgende kernboodschap:

 • Het was een ingewikkelde opgave om invulling te geven aan de uitvoering van de Participatiewet: meer verantwoordelijkheden, minder budgetten in economisch lastige tijden.
 • Er is stevig ingezet op de samenwerking met (i) werkgevers, vakbonden, onderwijs, UWV en regiogemeenten in het bestuurlijke Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden Gelderland en (ii) vertegenwoordigers en kenners van de doelgroep zelf in de Adviesraad Werk & Inkomen.
 • Op basis van die samenwerking is ingezet op een professionele werkgeversbenadering waarmee werkgevers in onze arbeidsmarktregio zich ondersteund en ontzorgd voelen in hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om hun werkgelegenheid inclusiever te organiseren.
 • Er zijn algemene en doelgroepspecifieke instroombeperkende maatregelen geïntensiveerd, waarmee geprobeerd wordt te voorkomen dat Arnhemmers in de bijstand raken danwel stimuleren dat zij daar zo snel mogelijk uit geraken.
 • Er is krachtig ingezet op arbeidsontwikkeling waarbij een uitkering als investering in participatie wordt gezien en mensen met een uitkering geen klanten met een beperking, maar kandidaat-werknemers met talenten zijn.
 • Vastgesteld is dat Arnhem landelijk gezien nog steeds hoog scoort als het gaat om het aantal inwoners in de bijstand; dat daar nog steeds een grote uitdaging ligt; maar ook dat het is gelukt om de komst van nieuwe doelgroepen in economisch moeilijke tijden met aanzienlijk minder budget op te vangen en de ontwikkeling van het aantal mensen in de bijstand beheersbaar te houden.
 • Een duurzame uitvoeringsstructuur om meer Arnhemmers aan passend werk te helpen staat goed in de steigers. Deze uitgangspositie, in combinatie met de huidige gunstige economische ontwikkelingen, biedt prima perspectieven voor 'doorbraken naar werk'.

In 2018 was het doel invulling geven aan die 'doorbraken naar werk':

 • Doorbraken naar werk, waarmee de hoge gemiddelde bijstandsdichtheid verlaagd worden.
 • Doorbraken naar werk, waarbij de integrale leefsituatie van mensen en hun kracht en talenten centraal staan in de aanpak en ondersteuning die met onze samenwerkings- en uitvoeringspartners geboden is en wordt doorontwikkeld.
 • Doorbraken naar werk, waarbij steeds meer werkgevers in onze arbeidsmarktregio bereid en in staat zijn om invulling te geven aan de inclusieve arbeidsmarkt.  
 • Doorbraken naar werk, waarbij minder vanuit budgetten gedacht en gehandeld wordt en meer vanuit maatschappelijke waarde en sociale impact.
 • Doorbraken naar werk, waarbij de grenzen worden opgezocht van wet- en regelgeving maar ook kritisch zijn op onze eigen kaders en regels.