JAARSTUKKEN 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Actuele kaders
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP5) 2014-2018 en aanpak wateroverlast Arnhem-Noord (raadsbesluit 2015).

Ambitie

  • Uitgangspunt voor het GRP5 is uitvoering van wettelijk verplichte taken en een herstel- en vervangingsprogramma, waarmee de risico’s op bezwijkende riolen minimaal zijn.
  • Alleen riolen met een levensduur van minder dan vijf jaar worden vervangen. Riolen met een levensduur minder dan 10 jaar worden alleen vervangen als ze in een projectgebied liggen.
  • In het GRP5 zijn geen middelen opgenomen voor de aanpak van bekende plekken met wateroverlast op straat.
  • Naar aanleiding van de wateroverlast in de zomer van 2014 is de aanpak wateroverlast Arnhem-Noord opgesteld en door de raad vastgesteld (2015). De aanpak is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van de overheid (gemeente en waterschap) en de particulieren (bewoners, bedrijven, instellingen). Daarbij geldt als uitgangspunt dat de opgave ten aanzien van wateroverlast in de openbare ruimte worden opgelost en niet in het rioolstelsel.

Planning

  • De gemiddelde theoretische technische levensduur van een rioolstreng is 60 jaar. Belangrijke bepalende factoren voor de levensduur zijn de stabiliteit van de ondergrond, het gebruik van de buitenruimte boven het riool en het gebruik van het riool zelf. In de praktijk is de gemiddelde levensduur in Arnhem iets langer dan 60 jaar. In Arnhem ligt op dit moment 135 kilometer riool dat ouder is dan 60 jaar.
  • In de komende planperiode worden alleen die riolen vervangen die op technische gronden ook echt vervangen moeten worden.
  • In 2017 is gestart met het opstellen van de nota voor de volgende GRP periode; 2019-2023. In de nota zullen ambities voor wat betreft de riolering aan de raad worden voorgelegd. Het aspect klimaatbestendigheid zal daarin een plek gaan krijgen.

Resultaat 2018
In 2018 is een fractie meer geïnvesteerd in herstel of vervanging van het riool en de gemalen dan begroot. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd in onder andere de Geitenkamp, Spijkerbuurt, Braamweg/Heselbergerweg, Roermondsplein, Zuidelijke binnenstad, Moerriool, Winkelcentrum Presikhaaf, de voorbereiding van rioolvervanging in de Apeldoornseweg en onderhoud aan gemalen.

Er is in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet afgezien van het opstellen van een nieuw GRP. Met de MJPB 2019-2022 (november 2018) is de looptijd van het huidige GRP verlengd en aangevuld met een verruiming van de aanpak van wateroverlast in samenloop met beheeropgaven om de klimaatbestendigheid van de stad te vergroten. Tevens is er een actieplan Klimaatadaptatie in voorbereiding.