JAARSTUKKEN 2018

Integriteit

Bestuurlijk

Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de bestuurlijke functie samenhangt wordt aanvaard en dat de bereidheid er is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen.

Actuele kaders

  • Gedragscode integriteit raads- en commissieleden gemeente Arnhem;
  • Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders gemeente Arnhem.

Beide gedragscodes bevatten bepalingen over onder meer belangenverstrengeling, opgave van financiële belangen en nevenfuncties, geheimhouding, geschenken, giften en gunsten.

Terugblik 2018
De leden van het college hadden in totaal 38 nevenfuncties, waarvan 36 ambtshalve. Voor één van de niet-ambtshalve nevenfuncties wordt een vergoeding ontvangen. Er zijn door het college in 2018 geen geschenken, giften of gunsten aangenomen vallend binnen het meldingsbereik van de gedragscode.

In het kader van Integriteit is aan de kandidaat wethouders gevraagd een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en deze is in alle gevallen verleend.

De Commissaris van de Koning heeft op 29 november 2018 een bezoek gebracht aan de gemeente Arnhem. Hij sprak met het college van burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad onder meer over het thema integriteit/ondermijning.

Het Presidium van de gemeenteraad heeft op 19 december besloten om in het jaar 2019 bijzondere aandacht te besteden aan het onderwerp integriteit.

De opgave van nevenfuncties van leden van het college van burgemeester en wethouders, van raadsleden en van fractievolgers is openbaar en te raadplegen op de website van de gemeente Arnhem