JAARSTUKKEN 2018

Financiën en bedrijfsvoering

Wat hebben we gedaan

Personeelsopbouw
Zie de realisatie onder prestatiedoel 'Instroom van jongeren in personeelsbestand'.

Indirecte personeelskosten
Voor de toekomstig verwachte WW/BW-uitkeringen (Werkloosheidswet/Bovenwettelijke uitkering) als gevolg van reorganisatie of verzelfstandigingen is een voorziening personele verplichtingen gevormd. Meer informatie is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

Huisvesting
Het haalbaarheidsonderzoek naar de gemeentelijke huisvesting is in maart 2018 afgerond. Vervolgens zijn de ambities van het college op 4 december gedeeld met de raad. Daarna is het startschot gegeven om een modulair programma van eisen met kostenramingen op te gaan stellen voor de verbouwing. Het streven is om medio 2023 het project af te ronden. Tussentijds moeten nog besluiten door college en raad genomen worden.

ICT
In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van ICT en
Informatie & Automatisering.

Treasury
Op de geldleningen is een klein positief resultaat behaald van € 160.000. Daarnaast was er geen noodzaak om de in de begroting opgenomen buffer voor rentestijgingen aan te spreken. Het resultaat op het product Geldleningen wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Gemeentefonds
In het gemeentefonds hebben de negatieve ontwikkeling van het accres, de ontwikkelingen op de diverse
maatstaven van de algemene uitkering in 2018 en de verrekeningen over oudere jaren voor een negatief resultaat gezorgd.

De in 2018 ontvangen decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn of worden veelal verrekend met de reguliere programma's waarop de intensiveringen of extra lasten zich hebben voorgedaan of in de komende jaren gaan voordoen.

Belastingen en heffingen
Een evenwichtige belastingverdeling tussen enerzijds burgers en ondernemers en anderzijds burgers onderling met de mogelijkheid van kwijtschelding heeft plaatsgevonden.

De indexering belastingen was in 2018 1,6% gebaseerd op consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Plan
Bureau (CPB). Meer informatie over belastingen en heffingen is te vinden in de paragraaf Lokale Heffingen.

Vennootschapsbelasting (Vpb)
Vanaf 2016 is de gemeente verplicht om over ondernemingsactiviteiten vennootschapsbelasting af te dragen. In het afgelopen jaar is de onderbouwing van de belastingplicht vrijwel geheel afgerond. Afstemming met de belastingdienst gaat in 2019 plaatsvinden, waarna de aangiften van 2016, 2017 en 2018 definitief kunnen worden gedaan. Het project duurt, mede doordat de belastingdienst is gewijzigd van inzicht, langer dan vooraf verwacht.