JAARSTUKKEN 2018

Educatie

Wat wilden we bereiken

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

  • Ervoor zorgen dat de schoolloopbaan van kinderen en jongeren in de stad soepel en zonder grote breukmomenten - in een doorgaande leerlijn - verloopt.
  • Met het ontwikkelrecht voor peuters de voorschoolse ontwikkeling van peuters intensief ondersteunen.
  • Problemen in de ontwikkeling van jonge kinderen vroegtijdig signaleren en zo licht mogelijk passende jeugdhulp inzetten (passende kinderopvang).
  • Samenwerking van peuterspeelzalen en basisscholen met andere wijkgebonden voorzieningen voor (jonge) kinderen.
  • Een kwalitatief goed en zoveel mogelijk thuisnabij aanbod van onderwijs, in onderwijsgebouwen van goede kwaliteit en met passende zorg en ondersteuning voor de kinderen die dat nodig hebben.
  • Onderwijsachterstanden bij kinderen tegengaan door activiteiten die helpen taal- en ontwikkelingsachterstanden bij (jonge) kinderen te voorkomen en te bestrijden.
  • De algemene en specialistische zorg voor kinderen en jongeren waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, is afgestemd op de zorg die vanuit het onderwijs aan leerlingen wordt geboden.
  • Voorkomen en bestrijden van voortijdige schooluitval in samenwerking met Sociale wijkteams en scholen, zodat jongeren een startkwalificatie behalen en goed voorbereid kunnen instromen op de arbeidsmarkt.

Volwasseneneducatie
De lokale aanpak van laaggeletterdheid en leesbevordering wordt doorontwikkeld om het aantal laaggeletterden in Arnhem te verminderen. Arnhem is daarbij aangesloten op het landelijke actieplan 'Tel mee met Taal'. Bij de lokale aanpak wordt aansluiting gezocht met het sociale domein (wijkteams) voorschoolse instellingen en scholen. Hierbij wordt ook geëxperimenteerd met informele educatie (inzet van vrijwilligers) in de wijken.

Natuur- en milieueducatie, educatie over duurzaamheid, klimaatadaptatie, voedsel, gezondheid
Stichting Natuurcentrum Arnhem ondersteunt de ontwikkeling van de duurzame samenleving door informatie, lessen en cursussen op het gebied van natuur- en milieueducatie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, voedsel en gezondheid.

PrestatiedoelenGekoppeld met Veranderopgaven
Bevorderen inzet op flexibele arrangementen in combinatie met werken en leren voor zowel jeugdigen als volwassenen

In samenwerking met scholen en ketenpartners worden arrangementen ingericht.

Overeenkomst met schoolbesturen over overdracht onderwijshuisvesting

Het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP PO) is in uitvoering.

Capaciteit gymlokalen primair inzetten voor bewegingsonderwijs

Dit wordt uitgevoerd conform de opdracht aan het sportbedrijf.

Geschikte gymlokalen voor breder gebruik

Gymlokalen worden naast onderwijs ingezet voor sport.

Voorschools aanbod op maat voor alle peuters

Op alle gesubsidieerde voorschoolse locaties zijn alle peuters (dus ook met taalachterstand en/ of specifieke ondersteuningsbehoefte/ jeugdhulp) welkom. Het aanbod sluit aan op de behoefte van peuters.

Bestrijden onderwijsachterstanden, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Met programma's voor- en vroegschoolse educatie, het stimuleren van ouderbetrokkenheid, centrale opvang van nieuwkomers, schakelklassen en activiteiten als Zomerschool, Weekendschool wordt hier actief op ingezet. Zowel in de uitvoering van Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) als lokaal Voortijdig schoolverlaten-beleid (VSV) wordt hieraan gewerkt.

Verhogen deelname volwassenen aan taalbevorderende activiteiten

Het aanbod van educatietrajecten voor volwassenen is uitgebreid.

Versterken aansluiting onderwijs en zorg.

Er wordt ingezet op het verkleinen van 'het grijze gebied' tussen onderwijs en jeugdhulp.

Bijdrage aan de Inclusie-agenda 2018-2021

Inclusief handelen is een aandachtspunt binnen educatie.

Bestrijden van uitsluiting en intolerantie

Door actief in te zetten op het vergroten van onderwijskansen van kinderen en het realiseren van passende kinderopvang wordt hieraan gewerkt.