JAARSTUKKEN 2018

Investeringen

Activering/ onderhanden activa

Uit de tabel blijkt dat van de voorgenomen investeringen van € 63,6 miljoen in 2018 47% is geactiveerd, € 29,9 miljoen. De resulterende onderuitputting van € 33,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door achterblijven van investeringen in de programma's R2 Verkeer, vervoer en waterstaat (€ 5,8 miljoen), R4 Educatie (€ 4,4 miljoen), R5 Cultuur, recreatie en sport (€ 17,4 miljoen) en R9 Financiën en bedrijfsvoering (€ 6,6 miljoen). Zie de bijlage Investeringen voor een totaaloverzicht.

Van de onderuitputting springt een aantal grote "achterblijvers" in het oog:
1. R2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Krediet         € 11.506.000
Activering      €   5.727.000
Onderschrijding      €   5.779.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door onderuitputting op een tweetal grote investeringen:

  • Van het krediet verkeersinfrastructuur schuift een bedrag van € 1,2 miljoen door naar 2019 en 2020. Het  gaat met name om twee projecten welke doorschuiven naar 2019; de herinrichting van de Apeldoornseweg en de bijdrage aan E-bus 2020 Trolley 2.0
  • Van de geraamde investering in openbare verlichting van € 2,7 miljoen is € 1,2 miljoen minder besteed. In 2018 zijn werkzaamheden vertraagd door langere doorlooptijden bij de aannemer en lange levertijden op masten en armaturen. Daarnaast zijn projecten uitgesteld om te kunnen profiteren van samenloopvoordelen bij de uitvoering van andere werkzaamheden in de openbare ruimte.

2. R4 Educatie
Krediet         €   5.397.000
Activering      €      997.000
Onderschrijding      €   4.400.000
Hier valt vooral op dat de aankoop van grond voor de nieuwbouw van Het Prisma, een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Heijenoordseweg, voor een bedrag van € 2,7 miljoen is doorgeschoven naar 2019, waarna in 2020 volgens planning de nieuwbouw van start kan gaan.

3. R5 Cultuur, recreatie en sport
Krediet         € 30.435.000
Activering      € 13.026.000
Onderschrijding      € 17.409.000
Deze onderuitputting wordt vooral verklaard door het niet realiseren van twee grote investeringen:

  • De aanbesteding van de verbouwing van Sportcentrum Valkenhuizen heeft in eerste instantie niet geleid tot aanvaarding van de opdracht door een aannemer. De ontvangen inschrijvingen waren te hoog. Na uitgebreid overleg en intensieve onderhandelingen is de opdracht eind december 2018 alsnog gegund aan een aannemer. Vanzelfsprekend is het krediet van € 12,089 miljoen in 2018 nog niet aangesproken.
  • De investering van € 2,02 miljoen in een nieuwe trekkenwand in de schouwburg wordt doorgeschoven naar 2019.

4. R9 Financiën en bedrijfsvoering
Krediet         €   7.671.000
Activering      €   1.045.000
Onderschrijding      €   6.626.000
Voor een bedrag van € 5,2 miljoen zijn investeringen in bedrijfsapplicaties niet gerealiseerd en doorgeschoven naar 2019 om een aantal redenen:

  • De doorontwikkelingen voor het zaaksysteem is tijdelijk op hold gezet omdat het systeem een tijdlang technisch instabiel was.
  • Als gevolg van personele wisselingen was een tijdlang onvoldoende capaciteit beschikbaar om projecten te begeleiden en implementeren.
  • Een aantal wettelijke ontwikkelingen is vertraagd, zoals de Omgevingswet en de regeling van diverse digitale aangiften bij burgerzaken.

Onderuitputting kapitaallasten
Als gevolg van het (nog) niet activeren van gepleegde investeringen (onderhanden activa) of nog niet realiseren van investeringen, waarvoor krediet beschikbaar is, zal in 2019 een onderuitputting optreden van de begrote kapitaallasten. Conform besluit van de gemeenteraad terzake zal deze onderuitputting worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
Uitzondering hierop vormt de onderuitputting van kapitaallasten voor investeringen in het onderwijs. Deze worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve "kapitaallasten onderwijs".
De verwerking in begroting 2019 zal plaatsvinden in een verzamelbesluit, dat ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.