JAARSTUKKEN 2018

Subsidies

Subsidies 2018

In Arnhem wordt het grootste deel van de subsidies verleend op basis van begrotingssubsidies. In 2018 heeft Arnhem in totaal voor €80.076 aan subsidies verstrekt. Zie de bijlage Subsidies voor een totaaloverzicht.
Dit komt ongeveer overeen met het begrote bedrag.
Er zijn drie grote(-re) afwijkingen waarvan de begroting afwijkt van de realisatie. Het gaat om de volgende subsidies/instellingen:

  • ESF-subsidie regiogemeenten - de baten (inkomsten vanuit het Rijk) zijn opgenomen op een ander grootboek;
  • Stichting Bridge to Liberation (R3)- het budget is als 'werkzaamheden uitbestede taken' in plaats van subsidie op een andere post opgenomen;
  • Regeling '1a Publieke evenementen, productie, presentatie 1e ronde' en Regeling 'Programmatische Activiteiten Cultuur' - De uitgaven van deze regeling hebben plaatsgevonden op de regeling Programmatische Activiteiten Cultuur terwijl het budget op de eerst genoemde regeling is opgenomen.

 Onderstaande verdeling geeft inzicht in de verdeling van de grondslagen:

Subsidies worden ingezet om samen met instellingen de doelstellingen van de gemeente te realiseren. In het volgende overzicht is de verdeling van de subsidies over de verschillende programma's vermeld.

Uit het overzicht blijkt dat de gemeente de meeste subsidie verstrekt in de programma's R5 en R6. Op deze terreinen worden enkele grote instellingen gefinancierd, die met hun activiteiten invulling geven aan gewenst gemeentelijk beleid. Hieronder staan de instellingen die in 2018 meer dan €1,0 miljoen subsidie ontvingen. Hierbij wordt aangegeven aan welk programma zij een bijdrage leveren.

Wijksturing subsidies
Er zijn veel gesubsidieerde organisaties werkzaam in de wijken. Het kan zijn dat deze organisaties voor dezelfde doelgroep werken en de gemeente en/of de organisaties onvoldoende van deze mogelijk overlappende inzet weten. Vanuit de gemeente wordt ingezet om de overlap van dienstverlening in de wijken te inventariseren. In 2018 is voor de subsidieaanvraag 2019 aan de subsidiepartners gevraagd welke inzet zij in welke wijk plegen. Bij de beoordeling van de aanvragen en het toekennen van de subsidies is de verbinding versterkt tussen de kernorganisatie, teams Leefomgeving en de Sociale wijkteams. Hierdoor zal een betere sturing in de wijk en een meer doelmatige inzet van subsidies mogelijk worden.