JAARSTUKKEN 2018

Noordoost

Wat hebben we gedaan

Versterken Geitenkamp-Plattenburg
Op drie gebieden is ingezet:
a. Aanpak werkloosheid - In samenwerking met het cluster Werk en Inkomen zijn diverse acties uitgevoerd:

 • Pilot Geitenkamps Project (extra inwoners met Participatiewetuitkering (PW uitkering) zijn begeleid naar werk).
 • Start gebiedsteam Werk en Inkomen in de wijk, de medewerkers zijn in de wijk gaan werken.
 • Route op weg naar Werk in de wijken Geitenkamp en Plattenburg georganiseerd voor inwoners met een uitkering.
 • Extra activerend werkplekken in de Geitenkamp gecreëerd.

b. Ontmoeting:

 • Faciliteren ontmoeting/buurtmoestuin Vlindertuin in Geitenkamp.
 • Samen met de Wageningen University & Research (WUR) onderzoekt de gemeente, vanaf 2018, vier jaar lang wat de effecten van de activiteiten van wijkondernemingen (Stichting Stevig en Koffiekaffee De Beijer) op de gezondheid van de inwoners en leefbaarheid van de wijk.
 • Project gestart met bewoners en Rozet in Plattenburg met programma Age Friendly Cultural City. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

c. Kansrijk opgroeien:
Er is een netwerk ingericht bestaande uit basisschool de Witte Vlinder, peuterspeelzalen met VVE (voor- en vroegschoolse educatie), Rijnstad, het consultatiebureau, het Sportbedrijf en de Stichting Leergeld, het Sociale wijkteam en het team Leefomgeving. Deze partijen werken samen op het vergroten van kansen voor de kinderen die in het gebied wonen en die in armoede opgroeien op de onderdelen onderwijs, vrije tijd en gezin.
Concrete acties in 2018:

 • vergroten ouderbetrokkenheid bij de Witte Vlinder;
 • start maatjes project (blikverruiming bij kwetsbare kinderen);
 • extra inzet bij basisschool de Witte Vlinder op brede talentontwikkeling binnen het pedagogische programma vreedzame wijk. Een belangrijk onderdeel is om op de school met extra inzet op drama, muziek en sportlessen tijdens de schooluren brede talentontwikkeling te koppelen aan basisvaardigheden.

Overig
Verder is het volgende gerealiseerd in de wijk Noordoost:

 • de Monnikensteeg is fietsvriendelijker gemaakt;
 • zijn voorbereidingen getroffen voor verkeersremmende maatregelen op de Bosweg;
 • zijn verschillende speelplekken opgeknapt;
 • is een start gemaakt met veilige oversteekplaatsen op de Bronbeeklaan;
 • is een aanpassing gerealiseerd om wateroverlast bij hoosbuien te voorkomen bij het Larikshof;
 • zijn extra uren opbouw- en participatiewerk ingezet.